HomeChalisa

Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

“ஹனுமான் சாலிசா” என்பது ஹிந்து மதத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு ஆன்மீக பாடல். இந்த பாடல் துலசிதாஸர் அவர்களால் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது. இது 40 வரிகளுக்குள்ளான ஒரு ஆன்மீக பாடல் ஆகும், அதனால் இது ‘சாலிசா’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த பாடல் முக்கியமாக ஹனுமான், அவரது அலங்காரங்கள், அவரது வீரத்துவம், மற்றும் அவரது ஆன்மீக சக்திகளை மதிப்புக்கொடுக்கும் போது பாடப்படுகின்றது. ஹனுமான் சாலிசா பாடலின் மூலம், பக்தர்கள் ஹனுமானை மிகவும் வைத்திருக்கும் ஆராதனையை வெளிப்படுத்தலாம்.

இது மந்திரங்களில் பூஜைகளின் போது, வீட்டில் தனிப்பட்ட சமயங்களில், அல்லது வருடத்தின் பெருமையான ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் போது பாடப்படுகின்றது. பலர் ஹனுமான் சாலிசாவை பாடுவதன் மூலம் அவர்கள் ஆன்மீக மற்றும் உலக வாழ்க்கையில் அதிக அமைதியை அடைந்துவிடுவார்கள் என்று நம்புகின்றனர்.

இதனால், “Hanuman Chalisa” ஆன்மீக பயணத்தின் ஒரு முக்கியமான பாகமாக இருக்கின்றது மற்றும் அது மக்களின் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதில் முன்னேற்றம் பெறுகின்றது.

ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில் | Hanuman Chalisa In Tamil Lyrics

தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |

வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |

பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |

ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |

அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |

குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |

கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |

காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |

தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |

ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |

ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |

விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |

ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |

ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |

தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |

னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |

கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |

ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |

லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |

லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |

ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |

ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |

ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |

தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |

தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |

மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |

ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |

மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |

தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |

தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |

ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |

அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |

அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |

ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |

ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |

ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |

ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |

ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |

க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |

சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |

ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |

கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |

ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||

ஹனுமான் சலிஷாவை இந்து சமய புராணங்களின் படி, ஹனுமானைப் பிரியப்படுத்தி, ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக் கொள்வது மிகச் சிறந்த வழி. PDF Download In lyrics Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்
Hanuman Chalisa in Tamil | ஹனுமான் சாலீஸா தமிழில்

ஹனுமான் சாலிஸா செய்வதற்கான சரியான முறை

“ஹனுமான் சாலிசா” பாடுவதற்கான சரியான வழிமுறை அதிக முக்கியமாகும். முதன்முதலில், அமைதியான ஒரு இடத்தில் அமைந்துகொள்ளுங்கள். அழைத்துவரப்பட்ட மாதிரி ஹனுமான் சாலிசாவை பாட ஆரம்பிக்குங்கள். சாலிசாவை முழுமையாக பாட முடிந்தவுடன், ஹனுமானின் ஆசீர்வாதத்தைக் கேட்குங்கள். இதுவரை செய்து வருவதன் மூலம், ஆன்மீக பலன்களை அதிகமாக பெற முடியும்.

ஹனுமான் சாலிஸாவின் முக்கியத்துவம்

ஹனுமான் சாலிஸா பாகவான் ஹனுமானை புகழ்ந்து, அவரது மகிமையையும், சக்தியையும் விளக்கும் ஒரு 40 வரிசையான கீதை ஆகும். இந்த சாலிஸாவின் மூலம் பூஜைக்கு அர்ப்பணமாக வைக்கப்பட்டுவரும் பக்தி மிகுந்த கீர்த்தனைகளில் ஒன்று அது.

ஹனுமான் சாலிஸாவை படித்தல் மிகவும் பலன்கள் தரும். அது பக்தர்களுக்கு ஆற்றல், ஆத்துரம், போர்வலியை வென்று, சேர்ந்த பொருட்களை பெற, செல்வம் பெற, அதிசயங்களைப் பெற உதவும். அது மேலும் அவர்களை பாவங்களிலிருந்ஂு விடுவிக்கின்றது மற்றும் அவர்களுக்கு மோக்ஷத்தை வழங்குகிறது.

ஹனுமான் சாலிஸாவை தினமும் படித்தால், பக்தர்களுக்கு அவர்களின் பேச்சு, செயல்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் இச்சைகள் மூலம் அவர்கள் அச்சம், ஆத்துரம், இரத்தல் மற்றும் அஞ்சலியை நீக்கி, அவர்களுக்கு ஆற்றல் மற்றும் பாராட்டு வழங்குகிறது. இதனால், அவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக முன்னேற முடியும்.

ஹனுமான் சாலிஸாவை படித்தால், அது அவர்களின் உள்ளத்தை சுத்தமாக்கி, அவர்களுக்கு அதிசயமான ஆற்றலை வழங்குகிறது. இது அவர்களை குற்றம் மற்றும் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கி, அவர்களை மோக்ஷத்திற்கு அணுகலாம்.

ஹனுமான் சாலிசாவில் நாம் என்ன கற்றுக் கொள்ள முடியும்?

ஹனுமான் சாலிசா நமக்கு பல முக்கியமான பாடங்களைக் கற்பித்துதான் வருகிறது. இது சீதாவின் அனுக்கிரகம், ஆயுள், சக்தி, யாஷ்பாகம், அறிவு, புகழ், ஆரோக்கியம் மற்றும் பேலியான வைரங்களை அழிக்கும் வல்லமை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது நமக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை, திறமை, ஆத்ம விழுப்பு, மற்றும் அகலாய்மான கடமையை நிரந்தரமாக செய்வதில் உதவும் பாடங்களையும் கற்பிக்கின்றது.

ஹனுமான் சாலிசாவை எத்தனை முறை படிக்க வேண்டும்?

ஹனுமான் சாலிசாவை எவ்வளவு முறை படிக்க வேண்டும் என்பது உங்கள் ஆராதனையும், நம்பிக்கையும் மேல் அவ்ளவுதான் அமைகிறது. ஆனால், பொதுவாக ஹனுமான் சாலிசாவை ஒரு நாளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு முறை படிக்க ஆலோசிக்கப்படுகிறது. இது உங்கள் மனதை அமைதியாக வைத்து, ஆன்மிக சக்தியை உணர்வதில் உதவும்.

ஹனுமான் சாலிசாவில் எந்த விஷயத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்?

ஹனுமான் சாலிசாவில், ஹனுமானின் அழகு, வீரம், புத்தி, போதக திறன் மற்றும் ஆத்மீய சக்திகள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. இது அவரின் அறிவை, அவரது கடமைகளை மற்றும் ஆத்மீய சக்திகளை முதன்முதலில் வாழ்த்துகிறது. அதனால், ஹனுமான் சாலிசா படிப்பவர்கள் ஹனுமானின் ஆத்மீய சக்திகளை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்.

COMMENTS

WORDPRESS: 0